ZX-Banner-1
ZX-Banner-2
ZX-Banner-3
X

Zhongxin
yşyklandyryşüçin pudak
13 ýyllyk tejribe

BIZ BARADAGit

 

“Zhongxin Lighting” (HK) Ltd. we Huizhou Zhongxin Lighting Co., Ltd. simli çyralar, saýawan çyralary, eýwan çyralary, gün energiýasy bilen bezelen çyralar, alawsyz şemler we bag bilen baglanyşykly önümler. UL, cUL, CE, GS, SAA we ş.m. ýaly yşyklandyryş önümleriniň giňişleýin howpsuzlyk şahadatnamalaryna eýe. Önümlerimiz degişli ýurtlaryň we sebitleriň howpsuzlygy we hil talaplaryny doly ýerine ýetirýär we ýerine ýetirýär. Şeýle hem zawodymyz SMETA, BSCI we ş.m. ýaly esasy sosial jogapkärçilik barlaglaryndan geçýär.

about-us

Daşky yşyklandyryş enjamlary

Açyk yşyklandyryş enjamlary, emlägiňiziň gözelligini, gymmatyny, howpsuzlygyny we howpsuzlygyny ýokarlandyrýar, açyk otag düşünjesiniň täzeden başlamagy bilen, ýeterlik derejede saýlanan we ýerleşdirilen daşarky yşyk enjamlary öýüňiziň umumy görnüşiniň we kabul edilen bahasynyň möhüm bölegi bolup durýar. “Zhongxin Lighting” -den arzan bahalarda, çalt eltip bermekde we uly müşderi hyzmatynda açyk yşyklandyryş enjamlary.

Näme üçin bizi saýlaýar?

 • Hyzmat 

 • Kepillik

 • Custöriteleşdirilen

Professional satuw geňeşçimiz size iň oňat önüm sorag-jogap berer.

Sargytlaryňyzyň ýagdaýyny yzygiderli täzeläris we köpçülikleýin önümçilikden size surat görkezeris.

Çig malyň hiline gözegçilik etmek we önümlerimiziň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçiligi çarçuwasyny gurduk.

OEM & ODM hoş geldiňiz, OEM markasy bar.

Önümde öz logotipiňizi çap edip bilersiňiz, bölek guty gaplamalaryny we beýleki gaplama usullaryny sazlap bilersiňiz.

why choose us

Üstünliklerimiz

Şahadatnamalarymyz

Müşderiniň synlary we bahalary

 • John Ghelji
  Jon Geli
  Men kompaniýamda QA dolandyryjysy we birnäçe ýyl bäri arka howlumda iki sany arkan çyrasy bar ... häzirem gaty gowy işleýär. Mundan başga-da, bir ýyldan gowrak wagt bäri ananas çyralarynyň ysyny synap görýärin. Theyllar boýy siziň we Zhongxin bilen gowy işleşdi we elmydama siziň tarapyňyzyň goldawyna ýokary baha berýärin. Sag boluň!
 • Cheryl DeMars
  Şeril DeMars
  Salam Vera, L4F-iň ähli işgärleri size we toparyňyza Hytaýyň Täze ýyly gutly bolsun. Soňky 12 aýyň dowamynda çeken zähmetiňiz we yhlasyňyz üçin sag bolsun aýdýarys, siziň bilen söwda etmek hoşal boldy. Siz we maşgalaňyz ajaýyp dynç alarsyňyz we Täze ýyly bellemekden lezzet alarsyňyz diýip umyt edýäris. Sag boluň.
 • Bob Kramer
  Bob Kramer
  Salam Sam, hakykatdanam hoş geldiňiz. Size we toparyňyza kömek etmek meniň üçin hoşal. Suraty haladym, olar bilen işlemek diňe ýakymly we bagtly. Täze ýylyňyz gutly bolsun! Şat boluň!

Häzir biziň bilen habarlaşyň

Has giňişleýin maglumat almak we anketaňyz üçin iň oňat çözgüt saýlamak üçin hünärmenlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

tabşyryň
 • Näme üçin olara çaý çyrasy diýilýär?

  Adamlaryň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen köp senetçilik işleri ...
  Koprak oka
 • LED çaý çyrasy näçe wagt dowam edýär?

  Hiç wagt öçmejek şemiň bolmagy hakda pikir edip gördüňizmi? Y ...
  Koprak oka
 • Patio zontik çyralary nähili işleýär?

  Gije düşende bagyňyzyň gözelligini täzeden açyň. Bu Patio U ...
  Koprak oka